ДЗИ

 

Проект "Разработка и внедряване на ИТ Инструмент (Ranking tool)"

Бизнес проблем    

Необходимост от автоматизиране на голяма част от изготвянето на справки /ранкинги/ за тарифите на застрахователните компании на българския пазар. Тези справки подпомагат изключително много вземането на адекватни решения при изготвяне на цени и условия по продукта на ДЗИ ОЗ ЕАД..    

Описание на проекта   

Основни дейности:

  • Разработка и внедряване на ИТ Инструменти
  • Автоматизация на въвеждането на цените по различните тарифи   

Използвани технологии:    

Oracle APEX  

 

Проект "Разработка и внедряване на решение за ETL"  

Бизнес проблем    

Съществуващите ETL процеси са реализирани със средствата на Oracle PL/SQL, което ги прави трудни за управление, поддръжка и разширение.    

Описание на проекта   

Основни дейности:

  • Инсталиране и конфигуриране на ETL платформата
  • Интегриране в съществуващaтa инфраструктура на клиента
  • Провеждане на обучения за работа с инструментите на платформата
  • Мигриране на съществуващите ETL процеси в SAP Data Integrator   

Внедрени продукти:    

SAP Data Integrator, edge edition

 

Проект "Внедряване на Business Intelligence решение" 

Бизнес проблем   

Стандартизиране на изготвяната управленска отчетност, което включва уеднаквяване на използваните бизнес термини, единна среда за разработка, единен облик на отчетите и контролиран  достъп до генерираното съдържание, както и последващото му автоматизирано доставяне до получатели без директен достъп до системата.    

Описание на проекта    

Основни дейности:

  • Инсталиране на BI платформата
  • Интегриране в съществуващaтa инфраструктура на клиента
  • Провеждане на обучения за работа с инструментите на платформата
  • Разработка на юнивърси, отчети       

Внедрени продукти:   

SAP BusinessObjects BI Platform 4.0