A1

Проект "360Suite_maintenance_2016

Бизнес проблем

Поради големият размер на средата, натоварването и критичността на приложението на SAP Business Objects в „Мобилтел ЕАД“, „Би Ти Ес“ ООД препоръчва използването на специализирани софтуерни инструменти за управление, одитиране, архивиране и анализ на SAP Business Objects.
Използването на тези инструменти, ще доведе до намаляване на ресурсите за поддръжката и управлението, така й оптимизиране на инфраструктурата за цялостното използване на BI, което би довело до намаляване цената на поддръжка - TCO.
Описание на проекта
Продуктите на GB&Smith са мощни инструменти за одит, анализ на въздействието, архивиране и възстановяване, подобряване на управлението за сигурност, без значение колко е голяма средата на SAP BusinessObjects.
С оглед големината и натовареността на SAP BusinessObjects BI в „Мобилтел ЕАД“, както и по-изгодната пакетна цена, екипът на „Би Ти Ес“ ООД препоръчва закупуването на 360 Plus, 360 View и 360 Eyes.
Екипът на „Би Ти Ес“ ООД препоръчва закупуването на продуктите преди започване на миграция от SAP Business Objects XI 3.1 към SAP Business Objects BI 4.1, тъй това би подпомогнало процесите по този проект по няколко причини:
- Автоматизиране мигрирането на правилата за сигурност;
- Автоматизиране мигрирането, теста и валидирането на отчети;
- Намаляване до минимум на човешкия фактор като повод за забавяне и допускане на грешки при валидиране на мигрираното съдържание;

Внедрени продукти на GB&Smith:

 • 360 Eyes –Дръжте под контрол всички действия в SAP BusinessObjects BI:
  Зареждане на всички данни от SAP BusinessObjects в рамките на един datawarehouse;
  Анализ на данните чрез използването на предефинирани Universes и WebI отчети;
  Impact analysis. Откриване на неизползвани обекти. Подготовка за миграция;
 • 360 Plus- Архивиране, version и възстановяване на съдържание SAP BusinessObjects:
  Архивиране на SAP BusinessObjects по график. Versioning. Селективно възстановяване на изтрити файлове от системата;
  Drag & Drop на съдържание между няколко SAP BusinessObjects среди (напр. development и production). Изпълнение по график;
  Сравняване на две или повече SAP BusinessObjects среди(алтернатива на LCM);
 • 360 View- Управление, документиране и одит на настройките за сигурност в SAP BusinessObjects:
  Ненатрапчиво уеб базирано решение за управление и документиране на настройките за сигурност в SAP BusinessObjects;
  Лесно прилагане на настройки за сигурност чрез динамични WEB матрици;
  Одит и почистване на CMS. Алтернатива на CMC;
 • 360 Cast- Schedule and burst на отчети в SAP BusinessObjects:
  Динамично изпълнение по график и наливане на отчети от Excel или SQL списъци;
  Изпълнени по график и наливане на отчети чрез Enterprise Job Scheduler;
 • 360 bind – Сравняване на отчети с няколко клика:
  Задаване на графици за експорт на отчети;
  Бързо търсене и сравнение на данни между отчетите;
  Оптимизиране на тестовете при прилагане на сервизни обновления, както и при проекти по миграция.

Продължителност на проекта: 12.04.2016 г. – 09.05.2016 г.

 

Проект "Optima Reporting"

Бизнес проблем    

Нужда от изграждане на нова отчетност върху Optima, която напълно покрива изискванията на Networking отдел. Осигуряване на BI инфраструктура, която да обслужва всички нужди за отчетност и анализи на 100 потребителя.  

Описание на проекта

Проектът Optima Reporting е пряк резултат от въвеждането на системата за контрол на изпълнението Optima и предстоящото извеждане от експлоатация на съществуващите системи и инструменти за проследяване на изпълнението (Panorama, Metrica и др.). Целта е да се осигури възможност за анализ на информацията, натрупвана от Optima, чрез внедряване на нова система за отчетност, обединяваща и разширяваща обхвата и възможностите на съществуващите до момента системи.Като основна цел на проекта е поставено изграждането на юнивърси върху определен брой интерфейси в Optima, което да даде възможност за пълноценно използване на системата и съкращаване на времето и грешките в процеса на преобразуване на данните в информация. Изградените юнивърси трябва да покриват изцяло данните зареждани от Optima в съответните интерфейси и да дават възможност за пълен анализ по всички сечения.В допълнение, като част от проекта трябва да бъдат проведени курсове за обучение по основния инструмент за изграждане на отчети и анализи Web Intelligence.

Внедрени продукти

SAP BusinessObjects EDGE BI 3.1 Standard

 

Проект "Миграция на BOE XI R2 към BOE XI 3.1"

Бизнес проблем    

 • Осигуряване достъп на бизнес потребителите до всички налични функционалности в най-актуалната към момента версия на BusinessObjects;
 • Изпълнение на изискванията по поддръжка от страна на BusinessObjects свързани с end-of-life сроковете на версия BOE XI R2  

Описание на проекта

БИ ТИ ЕС ООД извърши миграция на съществуващата инсталация BOE XI R2 към последната версия на продукта BOE XI 3.1., както и миграция на съществуващите компоненти на системата към новата версия. BTS проведе обучение „SAP BO Enterprise XI 3.0: Administration and Security”.

Внедрени продукти

Business Objects Enterprise XI R2 & 3.1

 

Проект"Разширяване на BI системата с включване на данни от 3G мрежово оборудване"

Описание на проекта

BI системата е разширена с включване на данни от 3G мрежово оборудване. БИ ТИ ЕС ООД изготви нов Data-mart, междинен слой и набор от отчети за анализиране на технически данни от 3G мрежата, събрани чрез системата TeMIP. Цялостният поток от данни – данни за достъп; дефиниции на бизнес значения (Business Objects – бизнес обекти); отчети; автоматично генериране и разпращане на отчети – всичко се управлява чрез инструментите на Business Objects. БИ ТИ ЕС ООД проведе пълно обучение за Business Objects, включващо администриране, дизайн, създаване на отчети и поддръжка.

 

Проект "Миграция на BusinessObjects 6.5 към версия XI R2

Бизнес проблем    

 • Осигуряване достъп на бизнес потребителите до всички налични функционалности в най-актуалната към момента версия на BusinessObjects;
 • Изпълнение на изискванията по поддръжка от страна на BusinessObjects свързани с end-of-life сроковете на версия 6.5  

Описание на проекта

БИ ТИ ЕС ООД извърши пълна миграция на бизнес потребителите и съдържанието от съществуващата BI система, базирана на Business Objects 6.5 към последната версия – XI R2. БИ ТИ ЕС ООД проведе обучение за администраторите за новата система Business Objects XI R2.

Внедрени продукти

BusinessObjects Enterprise XI R2

 

Проект "Разширяване на BI системата с включване на данни от 2G мрежово оборудване"

Описание на проекта

БИ ТИ ЕС ООД изготви пълен Data-mart, междинен слой и набор от отчети за анализ на техническите данни от 2G мрежовото оборудване, събрани чрез TeMIP системата. Цялостният поток от данни – данни за достъп; дефиниции на бизнес значения (Business Objects – бизнес обекти); отчети; автоматично генериране и разпращане на отчети – всичко се управлява чрез инструментите на Business Objects.

 

Проект "Внедряване на система за отчети и анализи за висшия мениджмънт, за Enterprise Performance Management и за Revenue Assurance"

Описание на проекта

БИ ТИ ЕС ООД разработи, инсталира и адаптира система за отчети и анализи за висшия мениджмънт, за Enterprise Performance Management и Revenue Assurance с помощта на инструмента на Business Objects  – Dashboard Manager. Експертите от МобилТел получиха специално адаптирано, специализирано обучение за работа със системата.

Внедрени продукти

BusinessObjects Dashboard Manager

 

Проект "Внедряване на система за отчети и анализи"

Описание на проекта

БИ ТИ ЕС ООД разработи, инсталира и адаптира система за отчети и анализи за висшия мениджмънт, за Enterprise Performance Management и Revenue Assurance с помощта на инструмента на Business Objects  – Dashboard Manager. Експертите от МобилТел получиха специално адаптирано, специализирано обучение за работа със системата.

Внедрени продукти

BusinessObjects Enterprise 6.5