„Би Ти Ес“ ООД е основана през 2002г. в Република България и оперира на територията на България и ЕС. Фирмата е създадена от екип висококвалифицирани и мотивирани експерти в областите на IT технологиите и продажбите с основен фокус - внедряването на бизнес софтуерни решения като основни инструменти за просперитет на малкия, средния и големия бизнес.

„Би Ти Ес“ ООД е изградила екип от ентусиазирани млади специалисти, които са силно мотивирани за позициониране на компанията като лидер на софтуерните технологии в страната. Основната амбиция на екипа на компанията е непрекъснатото подобряване на услугите, които предлага, и разширяване на участието на компанията в различни проекти и нови партньорски взаимоотношения.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

„Би Ти Ес“ ООД внася водещия световен опит във фирмените софтуерни решения и съответните консултантски услуги в българските компании и институции с основната идея да подпомогне българския бизнес да посрещне предизвикателствата на бързите промени на пазара, да повиши нивото на взетите решения, оперативната си ефективност, да извлече максималната полза от предоставяните услуги и да подобри удовлетвореността на клиентите.

Като официален представител на водещите компании в областта на фирмения софтуер - SAP®BusinessObjectsTM, Alfresco, Oracle, VMware и Microsoft, „Би Ти Ес“ ООД предлага богата гама решения и продукти в областта на Business Intelligence, анализ на данни, приложна инфраструктура, управление на документооборота, моделиране и управление на бизнес процесите, поддръжка както и услуги, като високо квалифицирани консултации, решения за специфични бизнес нужди, разработване на пилотни проекти, proof-of-concepts проекти и др.

НАШИЯТ ОПИТ В ОБЛАСТТА НА BUSINESS INTELLIGENCE

Добрите решения помагат на организациите да постигат целите си. Стойността на по-добрите решения има непосредствено отражение върху разходите и приходите. Това се постига с осигуряването на единен достъп до информацията чрез въвеждането на Business Intelligence и Data Warehouse във всички подразделения на фирмата и навременните отговори на бизнес въпросите.

 Полученият резултат е:

 • намаляване на разходите (чрез повишаване на оперативната ефективност, отстраняване на натрупването на неизпълнени задания за отчети и/или закъснението им, договаряне на по-добри условия с доставчиците и клиентите, навременно премахване на причините за възникването на проблемите и предприемане на съответните действия, установяване на загубените ресурси и намаляване на инвентарните разходи, остойностяване на ERP и/или Data Warehouse инвестициите),
 • повишаване на приходите (продаване на информация на клиентите, партньорите, доставчиците; подобряване на стратегиите с по-добър маркетингов анализ; повишаване на търговската ефективност) и
 • повишаване удовлетвореността на клиентите (като се дава възможността на потребителите да взимат по-добри решения; осигуряване на бързи отговори на бизнес въпросите на потребителите; заместване на предположенията с фактическа информация).

 

НАШИЯТ ФОКУС

Фокусът на „Би Ти Ес“ ООД е насочен към Business Intelligence технологиите и по – специално към продуктите на SAP®BusinessObjectsTM.

В качеството си на водещ доставчик на бизнес софтуер SAP предлага продукти и услуги, които подпомагат бизнес иновациите на клиентите - от отделни решения за нуждите на малките и средните фирми до цялостни предложения за глобални организации. Посредством решенията на SAP компании от всякакъв размер могат да съкратят разходите си, да оптимизират своята производителност и да придобият необходимата прозорливост и гъвкавост, за да преодолеят несъответствията между стратегията и изпълнението.

„Би Ти Ес“ ООД е партньор на Business Objects от 2003 г. След обединяването на Business Objects и SAP през 2008 г., „Би Ти Ес“ ООД става предпочитан партньор на SAP за Business Intelligence. Екипът на фирмата е участвал във всички сертификационни програми и обучения на SAP®BusinessObjectsTM и затова компанията е сертифицирана за продажба на SAP®BusinessObjectsTM лицензи.

Едно от безспорните преимущества на нашата компания е, че тя е сертифициран център за SAP поддръжка (Partner Center of Expertise). „Би Ти Ес“ ООД отговаря на стандартите, определени от SAP относно сертифицирането на консултанти по поддръжката; техническа инфраструктура, необходима за осигуряване на поддръжката на SAP софтуера, бизнес процесите и документите, които гарантират високото качество на поддръжката.

ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

„Би Ти Ес“ ООД представлява „главната връзка” между специфичните нужди на предприятието и най - доброто софтуерно решение за него. Освен за продажби и първа и втора линия (first-line & second-line support) поддръжка и обучение, ние се грижим за осъществяването на подробен и ефективен анализ за нуждите на всеки един клиент, разбиране на текущите му проблеми и специфични изисквания, анализиране на ситуацията и най-накрая създаване на специално, съобразено с нуждите и изискванията на клиента, решение. Всеки един клиент (потенциален или настоящ) се консултира от сертифицирани експерти.

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Тази Политика изразява принципите и убежденията, които следваме, за да постигаме устойчиво развитие на организацията и висока удовлетвореност на клиентите си.

Всички служители в Би Ти Ес ООД, сме убедени, че качеството е:

 • качество на изпълнението - когато се стремим да постигаме ефикасно и ефективно изпълнение на всички дейности и процеси в организацията, което води до създаване на продукти, отговарящи на всички установени изисквания;
 • качество на отношението:
  - когато нашите клиенти са доволни както от качеството на предлаганият им продукт, така и от отношението към тях и техните специфични нужди и потребности;
  - когато колегите ни могат да са сигурни в качеството на извършваната от нас работа и всеки знае, че може да разчита на професионализма на останалите;
 •  качество на живота – когато постигаме по-добри условия на работа и на отношения помежду ни, което се отразява положително върху качеството на продукта.

Ще постигаме качество като:

 • Насочваме опита, знанията и усилията си към пълно и точно задоволяване на потребностите на нашите клиенти;
 • Определяме и реализираме целите си по отношение на качеството в контекста на вътрешните и външните изисквания към нашия бизнес, идентифицираните рискове и възможностите за подобрение;
 • Непрекъснато разработваме и внедряваме мерки, които да доведат до минимизиране на рисковете и реализиране на възможностите за подобрение;
 • Изискваме ниво на отношения с нашите партньори и доставчици, което покрива критериите ни по отношение на качеството;
 • Стимулираме и подкрепяме всеки един от нас да изпълнява задълженията си в съответствие с изискванията на системата за управление на качеството.


Убедени сме, че високото качество на нашите услуги е най-стойностната гаранция за успешно развитие на Би Ти Ес ООД и за личния успех на всеки от нас.